Tải Về

Tải về Vistalizator v2.75, Mã MD5: ae423f631ce0d0167109af2416e3e69f
chương trình miễn phí, kích thước 1.15 MB và chạy không cần cài đặt, cập nhật cuối cùng vào ngày 25 tháng 3, 2016
Vistalizator được chứng nhận bởi Softpedia là an toàn 100%: không virus, không adware, không spyware

Tải về thêm các ngôn ngữ khác cho giao diện Vistalizator và bung nén nội dung tập tin ZIP vào thư mục của chương trình.

Tải về Gói ngôn ngữ MUI cho Windows:
    bản 32-bit Windows Vista RTM (chưa cài SP nào)
    bản 32-bit Windows Vista SP1
    bản 32-bit Windows Vista SP2
    bản 64-bit Windows Vista RTM (chưa cài SP nào)
    bản 64-bit Windows Vista SP1
    bản 64-bit Windows Vista SP2
    bản 32-bit Windows 7 RTM (chưa cài SP nào)
    bản 32-bit Windows 7 SP1
    bản 64-bit Windows 7 RTM (chưa cài SP nào)
    bản 64-bit Windows 7 SP1

Tải về Gói ngôn ngữ LIP cho Windows: cần cài đặt gói ngôn ngữ MUI nền trước
    bản 32-bit Windows Vista (RTM hay SP1 hay SP2)
    bản 32-bit Windows 7 (RTM hay SP1)
    bản 64-bit Windows 7 (RTM hay SP1)

Nên cài đặt các bản Service Pack cho Vista trước khi cài các gói ngôn ngữ ở chế độ Express. Dùng Windows Update hoặc tải về Vista SP2, nhưng trước hết hãy xem các lưu ý về Service Pack.
    Vista 32-bit Service Pack 2 All Language (475 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 2 All Language (745 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 2 Five Language (348 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 2 Five Language (577 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 1 All Language (544 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 1 All Language (873 MB)
    Vista 32-bit Service Pack 1 Five Language (435 MB)
    Vista 64-bit Service Pack 1 Five Language (727 MB)
Five Language SP chỉ dùng cho các bản Windows Vista English, French, German, Japanese hay Spanish.

Nên cài đặt các bản Service Pack cho Windows 7 trước khi cài các gói ngôn ngữ ở chế độ Express. Dùng Windows Update hoặc tải về Windows 7 SP1, nhưng trước hết hãy xem các lưu ý về Service Pack.
    Windows 7 32-bit Service Pack 1 All Language (537 MB)
    Windows 7 64-bit Service Pack 1 All Language (903 MB)

Tải về các bản cập nhật Windows: xem chi tiết trong phần Trợ Giúp
    Windows Update Agent cho 32-bit Windows 7 (2.62 MB, v7.6.7601.19016)
    Windows Update Agent cho 64-bit Windows 7 (3.17 MB, v7.6.7601.19016)
    Windows Update Agent cho 32-bit Windows Vista (6.47 MB, v7.6.7600.256)
    Windows Update Agent cho 64-bit Windows Vista (7.47 MB, v7.6.7600.256)
    Mount Manager Vulnerability Fix (KB3071756) cho 32-bit Windows 7 SP1 (8.15 MB)
    Mount Manager Vulnerability Fix (KB3071756) cho 64-bit Windows 7 SP1 (16.3 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3060716) cho 32-bit Windows 7 SP1 (7.48 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3060716) cho 64-bit Windows 7 SP1 (15.4 MB)
    DES Encryption Update (KB3057154) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.77 MB)
    DES Encryption Update (KB3057154) cho 64-bit Windows 7 SP1 (6.86 MB)
    Update for Diagnostic Telemetry (KB3068708) cho 32-bit Windows 7 SP1 (19.2 MB)
    Update for Diagnostic Telemetry (KB3068708) cho 64-bit Windows 7 SP1 (27.8 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3061518) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.59 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3061518) cho 64-bit Windows 7 SP1 (5.82 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3045999) cho 32-bit Windows 7 SP1 (6.81 MB)
    Elevation of Privilege Vulnerability Fix (KB3045999) cho 64-bit Windows 7 SP1 (13.9 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3046049) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.15 MB)
    Schannel Vulnerability Fix (KB3046049) cho 64-bit Windows 7 SP1 (5.35 MB)
    SHA-2 Code Signing Update (KB3033929) cho 32-bit Windows 7 SP1 (26.4 MB)
    SHA-2 Code Signing Update (KB3033929) cho 64-bit Windows 7 SP1 (43.7 MB)
    Windows Kernel Security Update (KB3035131) cho 32-bit Windows 7 SP1 (6.32 MB)
    Windows Kernel Security Update (KB3035131) cho 64-bit Windows 7 SP1 (11.3 MB)
    SChannel Cumulative Update (KB3023607) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.15 MB)
    SChannel Cumulative Update (KB3023607) cho 64-bit Windows 7 SP1 (5.36 MB)
    Kernel-Mode Driver Vulnerability Fix (KB3023562) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.22 MB)
    Kernel-Mode Driver Vulnerability Fix (KB3023562) cho 64-bit Windows 7 SP1 (5.5 MB)
    Command-line Auditing Update (KB3004375) cho 32-bit Windows 7 SP1 (6.49 MB)
    Command-line Auditing Update (KB3004375) cho 64-bit Windows 7 SP1 (11.6 MB)
    RDP Vulnerability Fix (KB3003743) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.44 MB)
    RDP Vulnerability Fix (KB3003743) cho 64-bit Windows 7 SP1 (6.01 MB)
    SChannel Vulnerability Fix (KB2992611) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.06 MB)
    SChannel Vulnerability Fix (KB2992611) cho 64-bit Windows 7 SP1 (5.22 MB)
    Credentials Protection Update (KB2871997) cho 32-bit Windows 7 SP1 (6.8 MB)
    Credentials Protection Update (KB2871997) cho 64-bit Windows 7 SP1 (12.7 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973337) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.05 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973337) cho 64-bit Windows 7 SP1 (5.19 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973351) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.31 MB)
    Credentials Protection Update (KB2973351) cho 64-bit Windows 7 SP1 (5.56 MB)
    Credentials Protection Update (KB2982378) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.09 MB)
    Credentials Protection Update (KB2982378) cho 64-bit Windows 7 SP1 (5.26 MB)
    Kerberos Vulnerability Fix (KB3011780) cho 32-bit Windows 7 SP1 (3.14 MB)
    Kerberos Vulnerability Fix (KB3011780) cho 64-bit Windows 7 SP1 (5.54 MB)
    Windows Search 4.0 cho 32-bit Vista SP1 (9.1 MB)
    Windows Search 4.0 cho 64-bit Vista SP1 (11.8 MB)

Để xem chi tiết về hệ thống máy tính của bạn (32-bit/64-bit, có cài SP1/SP2 chưa):
  • Mở Control Panel -> System and Maintenance -> System
  • Nhấp chuột phải vào biểu tượng Computer trong menu Start và chọn Properties
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!