Tạo đĩa DVD cài Windows Vista hay Windows 7 đa ngôn ngữ

 • Trước khi cài lại Windows, bạn có thể dùng Windows Easy Transfer để sao lưu dữ liệu và cấu hình của bạn
 • Tất cả ngôn ngữ sẽ được tích hợp vào DVD và được cài tự động
 • Ngôn ngữ mặc định cho Windows có thể được lựa chọn lúc trình cài đặt Windows khởi động
 • Nếu đĩa DVD cài đặt đã có sẵn nhiều ngôn ngữ, bạn có thể thêm vào nhiều ngôn ngữ khác
 • Bạn cần tích hợp ngôn ngữ cần thiết vào tất cả những phiên bản Windows muốn cài đặt
 • Sau khi Windows được cài đặt, bạn cần có Vistalizator để chuyển qua lại giữa các ngôn ngữ

Làm theo những bước sau để thêm ngôn ngữ vào đĩa cài Windows 7

 • Bạn đang chạy bản 32-bit Windows 7 (64-bit Windows nếu muốn làm đĩa DVD cài 64-bit)
 • Có sẵn đĩa DVD cài 32-bit Windows 7 (hoặc 64-bit Windows DVD)
 • Tải về Microsoft Windows Automated Installation Kit for Windows 7 (1706 MB)
  Ghi ra đĩa hoặc giải nén nội dung tập tin ảnh ISO của DVD và cài đặt WAIK (trong Windows 7 32-bit hay 64-bit)
 • Tải về exe2cab.exe để chuyển gói ngôn ngữ dạng EXE sang dạng CAB
 • Tải về langadd32-w7.cmd Đây là tập tin để thêm ngôn ngữ vào đĩa DVD cài 32-bit Windows 7
  (langadd64-w7.cmd cho bản 64-bit Windows 7)
 • Tải về langlist32-w7.cmd Đây là tập tin để liệt kê các ngôn ngữ hiện có trong đĩa DVD cài 32-bit Windows 7
  (langlist64-w7.cmd cho bản 64-bit Windows 7)
 • Tải về w7.boot Đây là tập tin chứa thông tin khởi động của đĩa DVD cài Windows 7
 • Tải về cdimage.exe Chương trình tạo tập tin ISO
 • Tải về cdimage-w7.cmd Đây là tập tin để tạo ảnh ISO cho đĩa cài Windows 7
 • Tải về langcode.txt: danh sách mã ngôn ngữ MUI
 • Tải về Gói ngôn ngữ giao diện cho Windows 7 32-bit SP1 để tích hợp vào đĩa DVD cài Windows 7 32-bit RTM hay SP1
  (hay tải Gói ngôn ngữ giao diện cho Windows 7 32-bit RTM chỉ dùng cho Windows 7 32-bit RTM DVD)
 • Tải về Gói ngôn ngữ giao diện cho Windows 7 64-bit SP1 để tích hợp vào đĩa DVD cài Windows 7 64-bit RTM hay SP1
  (hay tải Gói ngôn ngữ giao diện cho Windows 7 64-bit RTM chỉ dùng cho Windows 7 64-bit RTM DVD)

 • Tạo một thư mục trên đĩa cứng, vd: D:\W7
 • Copy tất cả tập tin đã tải về, ngoại trừ WAIK vô thư mục: D:\W7
 • Copy nội dung đĩa DVD cài Windows 7 vào một thư mục, vd: D:\W7\DVD
 • Tạo một thư mục để mount tập tin ảnh Windows 7 (WIM), vd: D:\W7\Image
 • Chạy exe2cab.exe để chuyển các gói ngôn ngữ từ dạng EXE sang CAB
  (Nhấn Ignore để bỏ qua lỗi Bad Image nếu là bản 64-bit)
 • Copy/Move các tập tin CAB vào một thư mục khác và đổi tên, vd: D:\W7\LP\CAB\lp.cab
 • Có thể chạy langlist32-w7.cmd dưới quyền administrator để biết những ngôn ngữ nào đang có trong đĩa DVD cài 32-bit Windows 7 (langlist64-w7.cmd nếu là Windows 7 64-bit)
 • Chạy langadd32-w7.cmd dưới quyền administrator (langadd64-w7.cmd nếu là Windows 7 64-bit):
  Dùng các thông tin đường dẫn hồi nãy, mã ngôn ngữ trong tập tin langcode.txt và mã phiên bản Windows 7
 • Chờ tiến trình tích hợp hoàn tất, có thể mất khoảng 60 phút
 • Chạy lại lần nữa nếu muốn thêm một ngôn ngữ khác (hay cho một phiên bản Windows khác)
 • Cuối cùng, chạy cdimage-w7.cmd để tạo tập tin DVD ISO
 • Ghi tập tin ISO ra đĩa
 • Khởi động máy từ đĩa DVD vừa tạo
 • Chọn ngôn ngữ mặc định cho Windows 7 và phiên bản Windows 7 cần cài

Làm theo những bước sau để thêm ngôn ngữ vào đĩa cài Windows Vista

 • Bạn đang chạy bản 32-bit Windows Vista (64-bit Windows nếu muốn làm đĩa DVD cài 64-bit)
 • Có sẵn đĩa DVD cài 32-bit Windows Vista (hoặc 64-bit Windows)
 • Tải về Microsoft Windows Automated Installation Kit for Windows Vista SP1 (1376 MB)
  Ghi ra đĩa hoặc giải nén nội dung tập tin ảnh ISO của DVD và cài đặt WAIK (trong Windows Vista 32-bit hay 64-bit)
 • Tải về exe2cab.exe để chuyển gói ngôn ngữ dạng EXE sang dạng CAB
 • Tải về langadd32.cmdĐây là tập tin để thêm ngôn ngữ vào đĩa DVD cài 32-bit Vista
  (langadd64.cmd cho bản 64-bit Vista)
 • Tải về langlist32.cmd Đây là tập tin để liệt kê các ngôn ngữ hiện có trong đĩa DVD cài 32-bit Vista
  (langlist64.cmd cho bản 64-bit Vista)
 • Tải về vista.boot Đây là tập tin chứa thông tin khởi động của đĩa DVD cài Vista
 • Tải về cdimage.exe Chương trình tạo tập tin ISO
 • Tải về cdimage.cmd Đây là tập tin để tạo ảnh ISO cho đĩa cài Windows Vista
 • Tải về langcode.txt: danh sách mã ngôn ngữ MUI
 • Tải về Gói ngôn ngữ giao diện cho Vista 32-bit SP2 để tích hợp vào đĩa DVD cài Windows Vista 32-bit RTM hay SP1 hay SP2
  (hay tải Gói ngôn ngữ giao diện cho Vista 32-bit SP1 chỉ dùng cho Vista 32-bit SP1 DVD)
  (hay tải Gói ngôn ngữ giao diện cho Vista 32-bit RTM chỉ dùng cho Vista 32-bit RTM DVD)
 • Tải về Gói ngôn ngữ giao diện cho Vista 64-bit SP2 để tích hợp vào đĩa DVD cài Windows Vista 64-bit RTM hay SP1 hay SP2
  (hay tải Gói ngôn ngữ giao diện cho Vista 64-bit SP1 chỉ dùng cho Vista 64-bit SP1 DVD)
  (hay tải Gói ngôn ngữ giao diện cho Vista 64-bit RTM chỉ dùng cho Vista 64-bit RTM DVD)

 • Tạo một thư mục trên đĩa cứng, vd: D:\Vista
 • Copy tất cả tập tin đã tải về, ngoại trừ WAIK vô thư mục: D:\Vista
 • Copy nội dung đĩa DVD cài Windows Vista vào một thư mục, vd: D:\Vista\DVD
 • Tạo một thư mục để mount tập tin ảnh Windows Vista (WIM), vd: D:\Vista\Image
 • Chạy exe2cab.exe để chuyển các gói ngôn ngữ từ dạng EXE sang CAB
  (Nhấn Ignore để bỏ qua lỗi Bad Image nếu là bản 64-bit)
 • Copy/Move các tập tin CAB vào một thư mục khác và đổi tên, vd: D:\Vista\LP\CAB\lp.cab
 • Có thể chạy langlist32.cmd dưới quyền administrator để biết những ngôn ngữ nào đang có trong đĩa DVD cài 32-bit Windows Vista (langlist64.cmd nếu là Vista 64-bit)
 • Chạy langadd32.cmd dưới quyền administrator (langadd64.cmd nếu là Vista 64-bit):
  Dùng các thông tin đường dẫn hồi nãy, mã ngôn ngữ trong tập tin langcode.txt và mã phiên bản Windows Vista
 • Chờ tiến trình tích hợp hoàn tất, có thể mất khoảng 60 phút
 • Chạy lại lần nữa nếu muốn thêm một ngôn ngữ khác (hay cho một phiên bản Windows khác)
 • Cuối cùng, chạy cdimage-w7.cmd để tạo tập tin DVD ISO
 • Ghi tập tin ISO ra đĩa
 • Khởi động máy từ đĩa DVD vừa tạo
 • Chọn ngôn ngữ mặc định cho Windows Vista và phiên bản Windows Vista cần cài

Ngay sau khi hoàn tất việc cài đặt Windows, ta phải làm thêm bước nữa để ngăn không cho Windows xóa bỏ tất cả những ngôn ngữ khác với ngôn ngữ đã chọn để cài (cái ngôn ngữ chọn ngay đầu quá trình cài đặt). Có nhiều cách:

 • Chạy Vistalizator, nó sẽ chặn việc này tự động
 • Chạy lệnh này trong hộp thoại Run "C:\Windows\System32\lpremove.exe /c": nó sẽ xóa Scheduled Task của tập tin lpremove.exe vốn chịu trách nhiệm gỡ bỏ này
  (đừng quên tham số /c nếu không bạn sẽ vô tình chủ động chạy tiến trình gỡ bỏ :D)
 • Tự tay xóa Scheduled Task của tập tin lpremove.exe:
  Task Scheduler -> Task Scheduler Library -> Microsoft -> Windows -> MUI -> LPRemove
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!