Hướng dẫn từng bước để cài đặt ngôn ngữ mới

1. Chạy Vistalizator, nếu hộp thoại UAC hiện ra, nhấp Allow/Cho phép (UAC thường được bật lên mặc định).

screenshot1

2. Nhấp Add languages và chỉ đến các gói ngôn ngữ: MUI (*.exe, *.cab) hoặc LIP (*.mlc).

screenshot2

3. Chờ các gói ngôn ngữ được tải vô chương trình hoàn chỉnh. Vistalizator cũng sẽ kiểm tra tính toàn vẹn của các tập tin.

screenshot3

4. Bạn có thể tùy ý thay đổi chế độ cài đặt nếu muốn. Sau đó, nhấp Install language(s).

screenshot4

5. Chờ quá trình cài đặt hoàn tất: chế độ Express hoặc Internal.

screenshot5

screenshot6

6. Xác nhận việc thay đổi ngôn ngữ hiển thị sang ngôn ngữ mới (hoặc cũng có thể chuyển sau cũng được).

screenshot7

7. Các gói ngôn ngữ Express thường cần được cập nhật sau mỗi lần cài đặt (các bước 7-10).

screenshot8

8. Nhấp Update languages: danh sách các cập nhật cần thiết hiện ra, xem hướng dẫn chi tiết trong phần Trợ Giúp.

screenshot9

9. Nếu cần: Hãy tải về và mở các bản cài cập nhật Windows được yêu cầu bằng Vistalizator.

10. Những ngôn ngữ cài trong chế độ cần được cập nhật sẽ được cập nhật. Có thể sẽ mất một vài phút.

11. Thoát chương trình và khởi động lại máy tính để các thay đổi được cập nhật.

screenshot13

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!