Cách Sử Dụng


Trước tiên, hãy xem các thông tin về hệ thống của bạn (32-bit hay 64-bit, đã cài Service Pack 1/2 hay chưa):
 • Mở Control Panel -> System and Maintenance -> System
 • Nhấp chuột phải vào biểu tượng Computer trong menu Start và chọn Properties
Khuyến khích cài gói Service Pack 1/2 cho Vista/Windows 7 trước khi cài thêm ngôn ngữ hiển thị mới trong chế độ Express vì nó sẽ không được cập nhật bởi trình cài đặt SP - vốn chỉ cập nhật cho các gói ngôn ngữ cài ở chế độ Internal. Xem sự khác nhau giữa chế độ cài đặt Internal và Express.
 • Mở Control Panel -> System and Maintenance -> Windows Update
 • Hoặc tải về gói cài đặt Service Pack và cài đặt nó, mất khoảng một tiếng đồng hồ
Lưu ý, nếu bạn đã cài đặt ngôn ngữ mới trên Windows RTM bằng chế độ Express và sau đó bạn cài SP1/SP2, bạn nên cập nhật lại tất cả các ngôn ngữ đó - bằng cách tải về và cài đặt gói ngôn ngữ SP1/SP2 trong chế độ cài Express.

Tiếp theo, cài đặt ngôn ngữ mới: Sau cùng, bạn có thể làm thêm các bước tùy chọn sau:
 • Đổi Keyboard layout, Location, Standards and Formats
  mở Control Panel -> Clock, Language, and Region
 • Đổi ngôn ngữ mặc định trong Internet Explorer
  mở menu của chương trình -> Tools -> Internet Options -> General tab -> Languages
 • Đổi font trong Notepad
  mở menu chương trình -> Format -> Font...

Hướng Dẫn Từng Bước

Xem hướng dẫn cài đặt ngôn ngữ bằng hình ảnh


Lưu Ý về Service Pack cho Windows

 • Khi ngôn ngữ đang hiển thị được cài trong chế độ Express: trước khi cài Service Pack, hãy chuyển về ngôn ngữ gốc của Windows hoặc các ngôn ngữ được cài ở chế độ Internal và khởi động lại Windows
 • Trình cài đặt Service Pack sẽ chỉ cập nhật các ngôn ngữ được cài ở chế độ Internal; các ngôn ngữ cài ở chế độ Express sẽ không được cập nhật
 • Các ngôn ngữ đã được cài ở chế độ Express trên Windows RTM vẫn hoạt động sau khi cài SP1/SP2 - Tuy nhiên, những ngôn ngữ "RTM" có thể được cập nhật lên SP1/SP2 bằng cách cài Gói Ngôn Ngữ SP1/SP2 bằng Vistalizator trong chế độ Express
 • Để cài đặt SP1/SP2 cho Windows, dùng Windows Update hoặc tải về Gói cài đặt Service Pack
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!